فیلم های تکمیلی دوره

کلیپ آموزشی نحوه تکمیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

کلیپ آموزشی نحوه تکمیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

کلیپ آموزشی انتخاب استراتژی بر اساس ماتریس داخلی و خارجی

کلیپ آموزشی نحوه تکمیل ماتریس بررسی رقابت مرکز دندانپزشکی

کلیپ آموزشی نحوه انتخاب استراتژی بر اساس ماتریس SWOT