مرور جلسات دوره جامع مدیریت مراکز دندانپزشکی

فصل اول:
مدیریت استراتژیک در مراکز دندانپزشکی

فصل دوم :
مدیریت بازاریابی در مراکز دندانپزشکی

فصل سوم :
مدیریت تعرفه گذاری در مراکز دندانپزشکی

فصل چهارم :
شخصیت شناسی ، ارتباطات غیر کلامی ، زبان بدن در مراکز دندانپزشکی


فصل پنجم :
برندینگ و اتیکت در مراکز دندانپزشکی

فصل ششم :
استانداردسازی و روابط سازمانی در مراکز دندانپزشکی

فصل ششم :
مدیریت ارتباط با بیمار در مراکز دندانپزشکی

فصل هفتم :
مدیریت ارتباط با بیمار در مراکز دندانپزشکی

فصل هشتم :
مدیریت منابع انسانی در مراکز دندانپزشکی

فصل نهم :
روابط عمومی و تبلیغات در مراکز دندانپزشکی

فصل دهم:
اصول مذاکرا در مراکز دندانپزشکی