انتخاب استراتژی مناسب برای پیشبرد اهداف حرفه ای

 

دکتر علی احسان باقری
با حضور جناب آقای دکتر رضا ملا

تاریخ برگزاری : 4 فروردین 1400