چک لیست اقدامات دوره

۱-انتخاب نماینده اقدامگر و عملگرا(ضروری)
۲-تدوین سطوح مدیریتی در مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۳-تعیین چشم انداز مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۴-تدوین بیانیه ماموریت (رسالت)(ضروری)
۵-مشخص کردن ۳ ارزش و باور بسیار مهم در‌ مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۶-مشخص کردن هدف کوتاه مدت (یکساله)بسیار مهم در مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۷-مشخص کردن هدف میان مدت (سه ساله) بسیار مهم در مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۸-مشخص کردن هدف بلند مدت (پنج ساله)بسیار مهم در مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۹-انتخاب حداقل سه مزیت رقابتی و اجرای کامل آن در مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۱۰-انتخاب یک ارزش پیشنهادی برای مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۱۱-انجام اقدامات مدنظر سازمان آتش نشانی(ضروری)
۱۲-بیمه مسئولیت مدنی دندانپزشکان(ضروری)
۱۳-بیمه مسئولیت کارفرما(ضروری)
۱۴-بیمه مسئول فنی(ضروری)
۱۵-بیمه سرقت ،آتش سوزی و حوادث(ضروری)
۱۶-نصب دوربین در‌تمام بخش های درمانی(ضروری)
۱۷-نصب دوربین بالای کانتر پذیرش(ضروری)
۱۸-نصب دوربین در اتاق انبار(ضروری)
۱۹-نصب اپلیکیشن دوربین مداربسته روی گوشی مدیریت و نماینده مدیریت(ضروری)
۲۰-برق اضطراری(ضروری)
۲۱-تانکر آب اضطراری(ضروری)
۲۲-ثبت درآمد هر ماه(ضروری)
۲۳-ثبت هزینه هر ماه(ضروری)
۲۴-ثبت سود هر ماه(ضروری)
۲۵-ثبت تعداد پرونده جدید (بیمار فعال و بیمار غیرفعال)(ضروری)
۲۶-تعداد شیفت فعال درماه(ضروری)
۲۷-تدارک دفتری بابت ثبت بیمارانی که درمان را نپذیرفتند(ضروری)
۲۸-تشکیل گروههای کاری مرکز دندانپزشکی در پلتفرم مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۲۹-دسترسی به گروههای کاری به پرسنل مربوطه (عضویت در‌ گروه)(ضروری)
۳۰-تعیین استراتژی مرکز دندانپزشکی بر اساس آنالیزهای (ماتریس داخلی و خارجی - SWOT - ماتریس رقابت )(ضروری)
۳۱-برنامه‌ریزی برای شرکت در دوره فن بیان(ضروری)
۳۲-مشخص کردن جلسه هفتگی برای یک روز و یک ساعت در هفته(ضروری)
۳۳-شروع آموزش به کارکنان مرکز دندانپزشکی(ضروری)
۳۴-تکمیل چک بوک مدیریت استراتژیک در‌ مراکز دندانپزشکی(ضروری)