ما دنـــــــدانپزشکان چگونه بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنیم؟

تاریخ برگزاری 3 فروردین 1400
دکتر علی احسان باقری
با حضور جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیرنیا