29 اسفند 1399

بازاریابی بیماران دندانپزشکی با درگیرکردن 5 حس

 5/5 بازاریابی بیماران دندانپزشکی با درگیرکردن  5 حس در بازاریابی بیماران دندانپزشکی (جذب بیماران دندانپزشکی) با درگیر کردن 5 حس میتوانیم بیماران را برای انجام […]
28 اسفند 1399

چگونه با مکالمه تلفنی بیمار را جذب کنیم؟

چگونه با مکالمه تلفنی بیمار را جذب کنیم؟ یکی از مهم ترین دغدغه همه ما دندانپزشکان این است که چگونه پرسنل پذیرش ما ، پشت تلفن […]