فرم آزمون کارآفرینی در مراکز دندانپزشکی

تاریخ

سوالات

برای بدست آوردن وضعیت بهتر ، حاضرم ریسک کنم؛ حتی اگر از وضع فعلی خود راضی باشم*
گاهی اوقات حاضرم به منظور سود بیشتر، ریسک های بالاتری را بپذیرم*
خطر کردن نمک زندگی است*
زمانی که بیشتر افراد احتمال می دهند کاری با شکست مواجه شود، بازهم حاضرم ریسک انجام آن را بپذیرم*
اگر نتیجه انجام کاری به خطر کردنش بیارزد، حتی با وجود مخالفت دیگران، آن را انجام می دهم*
از خطر کردن لذت می برم*
زمانی حاضرم به ریس کهای بالاتری دست بزنم که ارزش آن را داشته باشد*
نسبت به مردم عادی بیشتر خطر می کنم*
معمولاً نتایج مطلوب تر مرا بر این امر وا می دارد تا برای رسیدن به آن ها، خطرهای بیشتری را بپذیرم*
اگر نتیجه انجام کاری برایم جذاب باشد، حاضرم برای رسیدن به آن خطر بیشتری را بپذیرم*
خطراتی که م یپذیرم، با نتایجی که بدست م یآورم توجیه می شود*
اگر اید هی خوبی داشته باشم، حاضرم کار و شغل فعلی خود را رها کنم*
حاضرم شانس خود را در معامله ای که نتایج آن مبهم است، امتحان کنم*
معتقدم شروع یک کار جدید، ارزش خطر کردن را دارد*
اطرافیان معمولاً ریسک کردن های مرا منطقی می دانند*
به سروکار داشتن با وضعیت های مبهم علاقه مندم*
وضعیت های ناآشنا می تواند خوب هم باشند*
بر اساس اطلاعات ناقص هم می توان تصمیم گیری کرد*
هر چه از زندگی بخواهم به دست می آورم؛ زیرا در راه آن سخت تلاش می کنم*
از طریق سخت کوشی، پافشاری و توانایی، می توانیم هرچیزی را در زندگی تغییر دهیم*
افراد معمولاً به آنچه استحقاقش را دارند، دست م ییابند*
به قدرت خودم برای تحقق هدف ها معتقدم*
موفق شدن، حاصل زحمت است نه شانس*
می توانم سرنوشت خود را در دست بگیرم*
بدست آوردن آنچه می خواهم، کمتر به اقبال و شانس بستگی دارد*
با تلاش بیشتر می توانم در وضعیت فعلی هم تغییر ایجاد کنم*
فکر میکنم بیشتر مردم اگر فقط از خود پشتکار نشان می دادند، در زندگی موفق می شدند*
اگر شخصی در انجام کاری تلاش کند، حتماً موفق می شود*
خودم در موفقی تهایم مؤثرم*
سرانجام هر کس به ارزش و احترامی که شایسته آن است، خواهد رسید*
شانس در زندگی سهم اندکی دارد*
احتمال انجام موفقی تآمیز کار، به تلاش شخصی من وابست هاست*
تلاش زیاد، دلیل تحقق و ارضای خواسته های من است*
بیشتر بدبختی ها نتیجه نادانی، ناتوانی، تنبلی و مانند این هاست*
پس از هر شکست، هدفم را از طریق دیگری پیگیری می کنم*
سعی می کنم کار خود را حتی با وجود موانع زیاد ادامه دهم*
وقتی کاری را شروع م یکنم، آن را تا دستیابی به نتیجه ای موفق، ادامه می دهم*
خود را وقف کار می کنم و به انجام آن متعهد م یشوم*
در اجرای برنامه مدون خود سخت تلاش می کنم*
یک کار را تا رسیدن به نتیجه ادامه می دهم؛ حتی اگر مدت زیادی طول بکشد*
هنگام کار معمولاً با تمام وجود کار م یکنم*
برای حل مسائل و مشکلاتم، اغلب تلاش زیادی م یکنم و نم یتوانم به راحتی از آن ها بگذرم*
کارهایی را که توانایی مرا افزایش م یدهند، به کارهای آسان ترجیح م یدهم*
وقتی شیوه خاصی برای حل مسئله نمی تواند کارساز باشد، به سرعت می توانم فکرم را به شیوه مناسب تر دیگری تغییر جهت دهم*
شکست های متوالی، مانع پیگیری اهدافم نمی شود*
برای انجام کارها صبح زود از خواب بیدار می شوم و تا دیروقت کار می کنم*
می توانم مدت زمان زیادی بدون خستگی به انجام کار ادامه دهم*
دست وپنجه نرم کردن با مشکلات پیچیده، از حل مسائل ساده برایم جالب تر است*
برای رسیدن به اهدافی که تعیین کردم حاضرم آسایش خود را فدا کنم*
در یک بازی رقابتی، دل مشغولی من بهتر بازی کردن است، نه برنده شدن*
همین حالا و فی البداهه، می توانم تعداد زیادی جمله بسازم که با کلمه 《همه》شروع شود*
نوشتن تعداد زیادی داستان تازه برایم آسان است*
نوشتن مترادف های بسیار برای کلمه ی《سریع》 برایم آسان است*
اگر در مسابقه ای شرکت کنم که در آن باید تا حد امکان کلمه های بسیاری را که با حرف 《ج》 شروع می شود بیان کنم، از عهده آن برمی آیم*
فرض کنیم همه راه های معمولی برای گرم کردن غذا را از دست داده ایم؛ تهیه فهرست طولانی از راه های دیگر برای گرم کردن غذا برایم آسان است*
اگر به یک گردهمایی دعوت شوم تا درباره مسائل جامعه بحث کنم، تهیه فهرست طولانی از مسائل آن، برایم آسان است*
برای توصیف موقعیت ها، اشیاء و…، به راحتی به کلمات دست پیدا می کنم*
به جز کاربرد رایج وسایل، معمولاً می توانم کاربردهای دیگری هم برای آن ها پیدا کنم*
برای بیان اندیشه، به سهولت به کلمات مترادف دست پیدا می کنم*
اگر از من دعوت شود به انجمن شهر برای دریافت کمک مالی پیشنهادهایی ارائه دهم، به راحتی از عهده آن برمی آیم*
اگر به طور غیرمنتظره از من بخواهند بیش از ۵ دقیقه درباره یک موضوع صحبت کنم، به راحتی از پس آن برمی آیم*
می توانم در طراحی اسباب بازی های جدید برای کودکان، موفق باشم*
گاهی اوقات آن قدر ایده های متنوع دارم که نمی دانم کدام را انتخاب کنم*
وقتی بخش مهمی از کارم را انجام می دهم، معمولاً با حصول نتیجه راضی می شوم*
از خوب انجام دادن وظایف خود لذت می برم*
افرادی را که در جامعه به موفقیت بالایی رسیده اند، تحسین می کنم*
خوب انجام دادن کار، مهم تر از تلاش برای راضی کردن دیگران است*
از حل مسائل دشوار لذت می برم*
به تجربه غذا، مکان و در همه تجربه های جدید علاقه مندم*
داشتن پشتکار برای موفقیت در کارها، خیلی مهم است*
در هر کار که احتمال شکست وجود داشته باشد، سرانجام احتمال موفقیت هم وجود دارد*
قبل از انجام هر تصمیمی، مایلم تمام حقایق را بدانم؛ حتی اگر مدت زیادی طول بکشد*
چیزهایی که به آن ها عادت کرده ام، از چیزهای جدید بهتر است*
زندگی معمولی به زندگی پر از تغییر ارجحیت دارد*
ترجیح می دهم کارها را به روش معمول انجام دهم.*
به زندگی منظم و جا افتاده که در غالب موارد، مسائل پیش بینی شده است، علاقه مندم*
کارها را باید به شیوه های آزمون شده انجام داد*
فعالیت های آشنا را به فعالیت های ناآشنا ترجیح می دهم*
کار یکنواخت و در مکان آرام را ترجیح می دهم*
در آینده هر فرد، خیلی چیزها به بخت خوب یا بد بستگی دارد*
در موقعیت هایی که جواب روشن ندارد، بی طاقت می شوم*
یک شغل خوب، شغلی است که مکان، نوع کار و روش انجام آن روشن باشد*
برخی اوقات مردم ایده های مرا غیرعادی و دست نیافتنی می یابد*
اغلب ایده های خوبی مطرح می کنم؛ به ویژه وقتی هیچ کاری انجام نمی دهم*
در مراحل انجام هر کاری، دارای ایده های جدید هستم*
برای انجام کارهایی که قبلاً توسط هیچ کس انجام نشده، اغلب به تخیل روی می آورم*
از این که با دیگران درباره ایده های گوناگون بحث کنم، لذت می برم*
از صرف وقت خود برای ایده های جدید لذت می برم؛ حتی اگر ایده هایم مزایای عملی به همراه نداشته باشد*
از خلق چیزهای جدید لذت می برم*
هنگام تعیین هدف برای فعالیت های خود، ترجیح می دهم هدف های سخت را انتخاب کنم*
در برابر مشکلات، اغلب راه حل های سازنده پیشنهاد می کنم*
به حل مسائل پیچیده و مبهم علاقه مندم*
برای انجام کاری پیچیده، معمولاً چندین روش پیدا می کنم*
اگر سرگرم ساختن وسیله ای باشم و ناگهان دریابم که قطعه مهمی از آن را گم کرده ام و نتوانم آن را پیدا کنم، سعی میکنم به جای آن، قطعه دیگری را بسازم*
شغلی را دوست دارم که مستلزم فراهم کردن اندیشه های بسیار باشد*