آزمون دندانپزشکی

آزمون شماره 1

«مدیریت استراتژیک در‌مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 2

«مدیریت بازاریابی در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 3

«مدیریت جذب بیماران ایمپلنت در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 4

« مدیریت تعرفه گذاری در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 5

«شخصیت شناسی و ارتباطات کلامی و غیرکلامی»

آزمون شماره 6

«اصول رفتار و پوشش حرفه ای در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 7

«کارگاه روشهای کاربردی جذب بیماران زیبایی در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 8

«سیستم سازی در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 9

«مدیریت ارتباط با بیمار در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 10

«مدیریت منابع انسانی در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 11

«اصول و فنون مذاکره در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 12

«چگونگی برقراری ارتباط عالی با لابراتوار»

آزمون شماره 13

«مدیریت ارتباط با سازمانهای بیمه گر در‌مراکز‌ دندانپزشکی»

آزمون شماره 14

«کارگاه مدیریت وفادارسازی بیماران مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 15

«مدیریت تبلیغات و روابط عمومی در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 16

«مدیریت ریسک در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 17

«مدیریت نگهداری و تعمیرات در مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 18

«مدیریت مالی و مالیاتی در‌مراکز دندانپزشکی»

آزمون شماره 19

«مدیریت ارتباط با دندانپزشکان»

آزمون شماره 20

«کارگاه ۰ تا ۱۰۰ برندسازی دندانپزشکان پیشرو»