ویدیو های دوره جامع مدیریت مراکز دندانپزشکی

بخش اول کلاس

تاریخ 20 خرداد 1400

بخش دوم کلاس

تاریخ 20 خرداد 1400

بخش سوم کلاس

تاریخ 20 خرداد 1400

بخش چهارم کلاس

تاریخ 20 خرداد 1400

بخش پنجم کلاس

تاریخ 20 خرداد 1400