ویدیو های دوره جامع مدیریت مراکز دندانپزشکی

جلسه دوم 21 خرداد 1400

بخش اول کلاس

تاریخ 21 خرداد 1400

بخش دوم کلاس 

تاریخ: 21 خرداد 1400

بخش سوم کلاس 

تاریخ: 21 خرداد 1400

بخش چهارم کلاس 

تاریخ: 21 خرداد 1400

بخش پنجم کلاس 

تاریخ: 21 خرداد 1400