ویدیو لایوهای برگزار شده

12 لایو با ستارگان جامعه دندانپزشکی

1-6 فروردین 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته 

12 لایو با ستارگان جامعه دندانپزشکی

7-12 فروردین 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته 

4 لایو مشترک با موضوع:

نحوه برقراری ارتباط عالی با بیماران دندانپزشکی

3-6 مرداد ماه 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته 

4 لایو مشترک با موضوع :

چگونه ارزش حرفه ای خدمات دندانپزشکی  را برای بیماران ملموس و قابل درک کنیم ؟ 

4-7  آبان ماه 1400

دکتر علی احسان باقری 
با حضور اساتید برجسته

پنل کاربری