ویدیو لایوهای برگزار شده

12 لایو با ستارگان جامعه دندانپزشکی

1-6 فروردین 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته 

12 لایو با ستارگان جامعه دندانپزشکی

7-12 فروردین 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته 

4 لایو مشترک با موضوع:
نحوه برقراری ارتباط عالی
با بیماران دندانپزشکی

3-6 مرداد ماه 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته 

پنل کاربری