ویدیو لایوهای برگزار شده

12 لایو با ستارگان جامعه دندانپزشکی

1-6 فروردین 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته 

12 لایو با ستارگان جامعه دندانپزشکی

7-12 فروردین 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته 

4 لایو مشترک با موضوع:

نحوه برقراری ارتباط عالی با بیماران دندانپزشکی

3-6 مرداد ماه 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته 

4 لایو مشترک با موضوع :

چگونه ارزش حرفه ای خدمات دندانپزشکی  را برای بیماران ملموس و قابل درک کنیم ؟ 

4-7  آبان ماه 1400

دکتر علی احسان باقری 
با حضور اساتید برجسته

لایو مشترک با موضوع :

مدیریت ارتباط با سازمانهای بیمه در مراکز دندانپزشکی – بیمه تعاون

27 آذرماه 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور جناب آقای دکتر یونس مظلومی

12 لایو مشترک با موضوع :

 

دندانپزشکان پیشرو ، چگونه برند شدند ؟

1-3 فروردین ماه 1401

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته

12 لایو مشترک با موضوع :

 

دندانپزشکان پیشرو ، چگونه برند شدند ؟

6-4 فروردین ماه 1401

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته

12 لایو مشترک با موضوع :

 

دندانپزشکان پیشرو ، چگونه برند شدند ؟

9-7 فروردین ماه 1401

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته

12 لایو مشترک با موضوع :

 

دندانپزشکان پیشرو ، چگونه برند شدند ؟

12-10 فروردین ماه 1401

دکتر علی احسان باقری
با حضور اساتید برجسته