چگونه با بیمار ارتباط موثر داشته باشیم

چگونه با بیمار ارتباط موثر داشته باشیم

تاریخ برگزاری 2 فروردین 1400

 

دکتر علی احسان باقری

با حضور جناب آقای دکتر عمار نشاطی