بررسی چالش های دندانپزشکان در سال 1400

تاریخ برگزاری 1 فروردین 1400

دکتر علی احسان باقری 

با حضور جناب آقای دکتر علی تاجرنیا

قسمت اول

قسمت دوم