بررسی چالش های دندانپزشکان در سال 1400

دکتر علی احسان باقری
با حضور جناب آقای دکتر علی تاجر نیا​

تاریخ برگزاری : 1 فروردین 1400

چگونه با بیمار ارتباط موثر داشته باشیم؟

دکتر علی احسان باقری
با حضور جناب آقای دکتر عمار نشاطی

تاریخ برگزاری : 2 فروردین 1400

ما دندانپزشکان چگونه بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنیم؟

دکتر علی احسان باقری
با حضور جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیر نیا

تاریخ برگزاری : 3 فروردین 1400

انتخاب استراتژی مناسب برای پیشبرد اهداف حرفه ای

دکتر علی احسان باقری
با حضور جناب آقای دکتر رضا ملا

تاریخ برگزاری : 4 فروردین 1400